شتابدهنده سلامت بلوهلث
شتابدهنده سلامت بلوهلث

محمد راوری

  • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
  • عضو هیئت علمي گروه مهندسي پزشکي دانشگاه
  • دکتري مهندسي پزشكي بيوالكتريک واحد علوم و تحقيقات
  • معاون سراي فناوريهاي هوشمند و سلامت از 1399 تا کنون
  • مدير گروه مهندسي پزشكي-باليني 1391-1392
  • معاونت گروه مهندسي پزشكي 1389-1391
  • مسئول تبليغات و انتشارات پانزدهمين کنفرانس مهندسي پزشكي ايران 1387
  • مسئول تدوين چشم انداز گروه مهندسي پزشكي – دانشگاه 1385
رزومه - دکتر محمد راوری

علت درخواست بازپرداخت