شتابدهنده سلامت بلوهلث
شتابدهنده سلامت بلوهلث

محمد‌حسین معطر

  • عضو هیئت مدیره
  • دانشیار گروه کامپیوتر دانشگاه
  • دکتري مهندسي کامپيوتر – هوش مصنوعي دانشگاه صنعتي امير کبير 1389
  • معاون گروه کامپیوتر-نرم افزار، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، 1391 تا 1399
  • مسئول راه اندازی سرای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، 1399 تا کنون
دکتر محمد حسین معطر

علت درخواست بازپرداخت