شتابدهنده سلامت بلوهلث
شتابدهنده سلامت بلوهلث

میثم روحبخش

 • رئیس و عضو هیئت مدیره
 • دکتری مهندسی پزشکی دانشگاه علوم تحقیقات 1392
 • دبیرانجمن شرکت های دانش بنیان
 • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت فنی مهندسی الکترو بهبود گستر رضوان . دانش بنیان
 • مدرس دانشگاه در دانشگاه های: آزاد مشهد، اسرار، خاوران، امام رضا، خیام،…
 • لوح تقدیر جشنواره خوارزمی با موضوع “کسرهای معادل اعداد پی و نپر” در سال 1382
 •  همکاری در برگزاری چهارمین کنفرانس سلامت الکترونیک وکاربردهای ICT در پزشکی ایران به
  عنوان مسئول امورمالی درسال 1389 در مشهد
 •  دبیراجرایی مسابقه طرح و ایده‌ی برتر در مهندسی پزشکی در هفته پژوهش سال 1389 –
  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
 •  انتخاب به عنوان دانشجوی برتر دانشگاه آزاد اسلامی مشهد درسال 1389
 • همکاری با مرکز تحقیقات مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد مشهد درسال‌های 1389 و 1390 بعنوان
  مدیر داخلی مرکز
 •  دارای توصیه نامه از پروفسور سیّدمحمّدرضا هاشمی گلپایگانی پدر مهندسی پزشکی ایران و استادتمام
  دانشکده‌ی مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر پلی تکنیک تهران برای عضویت درهیئت علمی دانشگاه
 •  پذیرش مقاله تحت عنوان “آشکارسازی وضعیت خستگی عضله واستوس مدیالیز در حین انقباض
  ایزومتریک با استفاده از آنالیز سیگنال الکترومایوگرام سطحی بوسیله شبکه عصبی” در بیست و یکمین
  کنفرانس مهندسی برق ایران مشهد اردیبهشت 1392
 •  پذیرش مقاله تحت عنوان “تشخیص وقوع خستگ ی عضله تیبیالیزآنتریور درحین انقباض غیرایزومتریک
  هنگام راه رفتن توسط آنالیز سیگنال الکترومایوگرام سطحی” در کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم
  و مهندسی دانشگاه استانبول – ترکیه مرداد 1395 .
دکتر میثم روحبخش

علت درخواست بازپرداخت