شتابدهنده سلامت بلوهلث
شتابدهنده سلامت بلوهلث

مهران ثناگر

  • عضوهیئت مدیره و مدیر داخلی شتابدهنده
  • کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد مشهد 1401
  • دبیر و عضو هیئت رئیسه کمیسیون سلامت دانش بنیان خراسان رضوی
  • رییس هیئت مدیره شرکت ویراکو
  • دبیرانجمن علمی مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد
مهندس مهران ثناگر

علت درخواست بازپرداخت