شتابدهنده سلامت بلوهلث
شتابدهنده سلامت بلوهلث

حمیدرضا کبروی

  • عضو هیئت مدیره
  • دكترى برق – الکترونیک با گرايش تخصصي مهندسي پزشكي دانشگاه علم و صنعت 1389
  • دانشیار تخصصی گروه مهندسی پزشکی
  • عضو هیئت مدیره شتابدهنده تریگ آپ
دکتر حمید‌رضا کبروی

علت درخواست بازپرداخت