شتابدهنده سلامت بلوهلث
شتابدهنده سلامت بلوهلث

فرم پذیرش شتابدهنده

فرم پیش رو فرم پذیرش دوره کشف شتابدهنده است.

چهار ملاک برای پذیرش وجود دارد:

  1. تیم اولیه داشته باشید (حداقل 2 نفر)
  2. محصول اولیه داشته باشید (صرفا ایده نباشد)
  3. بازار انتخابی شما ظرفیت جذابی داشته باشد
  4. هر کدام از اعضای تیم شما در مکان شتابدهنده حاضر شوند و روی استارتاپ کار کنند

ابتدا لینک های زیر را مطالعه کنید.

 

پذیرش

ثبت اطلاعات تیمتان برای ارزشیابی،استارتاپ شما پذیرش و از خدمات بهره مند میشوید.

کشف

دوره ای که درک شما از کسب و کارتان را ارتقا میدهد.

شتاب

دوره ای برای معرفی خود به مشتریان و سنجش عملکرد

روزبرآیند

فرصت اراِِئه کسب و کارتان به شبکه سرمایه گذاران

مدتی پس از پر کردن فرم همکاران ما درخواست شما را بررسی می کنند.

علت درخواست بازپرداخت