شتابدهنده سلامت بلوهلث
شتابدهنده سلامت بلوهلث
هسته هوش مصنوعی

هسته هوش مصنوعی

با توجه به جایگاه هوش مصنوعی تکنولوژی در زندگی روزمره و نیاز مبرم هوش مصنوعی در حوزه سلامت
هسته تخصصی هوش مصنوعی به منظور ارتقای سطح کیفی سلامت استفاده در تجهیزات پزشکی و نرم‌افزار‌های حوزه سلامت ایجاد شد
این هسته ارتباط مستقیم با قطب‌های آموزشی هوش مصنوعی در داخل و خارج کشور مانند دانشگاه شریف و دانشگاه استنفورد را دارد.
 

علت درخواست بازپرداخت