شتابدهنده سلامت بلوهلث
شتابدهنده سلامت بلوهلث
هسته عمرانی

هسته عمرانی

باتوجه به عدم وجود استانداردهای لازم عمرانی برای ساخت مراکز درمانی و عدم اطلاع از قوانین و ضوابط آن، هسته عمرانی به منظور رفع این مشکلات و آموزش مهندسان عمران در بخش سلامت تحت عنوان مهندس عمران سلامت را دارد
در این هسته با همکاری سازمان نظام مهندسی، شهرداری، اساتید و اعضای هیئت علمی گروه‌های عمران و معماری ضوابطی تنظیم و تهیه و نسبت آموزش و اجرای آن اقدام می‌شود.
 

علت درخواست بازپرداخت