شتابدهنده سلامت بلوهلث
شتابدهنده سلامت بلوهلث
هسته توانبخشی

هسته توان‌بخشی

طراحی، ساخت، تحقیقات در زمینه تجهیزات توانبخشی
مانند پروتز‌ها و اگزواسکلتون‌ها منظور از توانبخشی بیماران آسیب‌دیده در حوزه‌ی حرکتی
 

علت درخواست بازپرداخت