شتابدهنده سلامت بلوهلث
شتابدهنده سلامت بلوهلث
شتابدهنده سلامت بلوهلث

هسته تجهیزات پزشکی

طراحی، ساخت، سرمایه‌ گذاری، منتورینگ سلامت باتوجه به وجود منتور‌های تخصصی در حوزه تجهیزات پزشکی و محصولات حوزه در حوزه‌های سلامت و سابقه و تخصص اعضای هیئت مدیره در مهندسی پزشکی این هسته به شکل تخصصی به حوزه تجهیزات پزشکی و سلامت ورود پیدا کرده است

علت درخواست بازپرداخت