شتابدهنده سلامت بلوهلث
شتابدهنده سلامت بلوهلث
شتابدهنده سلامت بلوهلث

هسته آموزشی

آموزش تخصصی تجهیزات پزشکی، نرم افزار‌ها و دوره‌های مرتبط با حوزه سلامت
تا کنون 33 عنوان دوره برگزار و بیش‌تر از 2500 نفر را پوشش داده است.

علت درخواست بازپرداخت