شتابدهنده سلامت بلوهلث
شتابدهنده سلامت بلوهلث

منتور ها و مربیان شتابدهنده

خانم دکتر X

مدیرعامل شرکت X

علی ابدی

منتور تجهیزات پزشکی و IMED

مرصادجهان تیغ

منتور تجهیزات دندان پزشکی

آقای مهندس X

مدیرعامل شرکت X

آقای دکتر X

مدیرعامل شرکت X

خانم مهندس X

مدیرعامل شرکت X

خانم مهندس X

مدیرعامل شرکت X

آقای مهندس X

مدیرعامل شرکت X

آقای دکتر X

مدیرعامل شرکت X

علت درخواست بازپرداخت