شتابدهنده سلامت بلوهلث
شتابدهنده سلامت بلوهلث

جلسات مشاوره چند دقیقه‌ای

ثبت درخواست جلسه مشاوره

محدودیت انتخاب مشاور

هر مشاور محدودیت جلسه رایگان می‌باشد.

محدودیت انتخاب مشاور

هر مشاور محدودیت جلسه رایگان می‌باشد.

یک درخواست مشاوره

هر مشاور محدودیت جلسه رایگان می‌باشد.

موضوعات مشاوره

تبدیل استارتاپ‌‌ها به شرکت‎های رسمی

تدوین چشم انداز

تدوین ساختار سازمانی

امور حقوقی و کیفری و قرارداد‌ها

مشاوران

آقای X

رئیس هیات مدیره مجموعهX

-ویژگی

-ویژگی

خانم Z

رئیس هیات مدیره مجموعهZ

-ویژگی

-ویژگی

علت درخواست بازپرداخت