شتابدهنده سلامت بلوهلث
شتابدهنده سلامت بلوهلث

دوره شتاب دهی

دوره شتاب دهی دوره ؟ ماهه است که فرصتی برای استارتاپ ها فراهم خواهد ساخت تا بتوانند کسب و کار خود را بالغ تر کنند و برای جذب سرمایه گذار آماده شوند.

در این دوره علاوه بر خدما آموزشی و فضای اشتراک کاری به هرتیم یک منتور متاسب با کسب و کار خود اختصاص خواهد یافت

20

10

5

لازم  به ذکر است در این دوره فرآیند حقوقی ثبت شرکت تیم‌ها تا انتهای دوره تکمیل خواهد شد

علت درخواست بازپرداخت