شتابدهنده سلامت بلوهلث
شتابدهنده سلامت بلوهلث

روز برآیند

با نزدیک شدن به انتهای چرخه شتابدهی، استارتاپ‌ها آماده جذب سرمایه و ورود به مرحله تجاری اند

از همین جهت در قالب رویدادی به عنوان روز برآیند، با هدف تلاش برای جذب سرمایه، به معرفی کسب و کار خود در برابر دیدگان سرمایه گذران می‌پردازند.

در این دوره علاوه بر خدما آموزشی و فضای اشتراک کاری به هرتیم یک منتور متاسب با کسب و کار خود اختصاص خواهد یافت

سرمایه گذاران

سرمایه گذاران

سرمایه گذاران

لازم  به ذکر است در این دوره فرآیند حقوقی ثبت شرکت تیم‌ها تا انتهای دوره تکمیل خواهد شد

اولین رویداد شتابدهنده:

هدف جذب سرمایه در برابر دیدگان سرمایه گذاران پرداختند

هدف جذب سرمایه در برابر دیدگان سرمایه گذاران پرداختند

هدف جذب سرمایه در برابر دیدگان سرمایه گذارن پرداختند

علت درخواست بازپرداخت