شتابدهنده سلامت بلوهلث
شتابدهنده سلامت بلوهلث

استارتاپ‌های شتابدهنده

تیم‌های کشف 1

صنایع پیشرفته

ویراکو

تیوا طب

صنایع پیشرفته

پرشین توس

تیم‌های کشف 2

صنایع پیشرفته

ویراکو

پرشین توس

صنایع پیشرفته

تیم‌های کشف 3

صنایع پیشرفته

ویراکو

پرشین توس

صنایع پیشرفته

علت درخواست بازپرداخت